ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงื่อนไขการรับสมัครนักธุรกิจ โซล ตามต่อไปนี้

เงื่อนไขการสมัคร

1. การกรอกข้อมูลในการสมัครนักธุรกิจ โซล ท่านสามารถระบุผู้แนะนำ หรือ ท่านระบุให้บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้คัดเลือกผู้แนะนำให้

2. การวางตำแหน่งในผังองค์กรให้กับผู้สมัครนักธุรกิจ โซล ใหม่ บริษัทโซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะวางตำแหน่งให้ท่านเป็นนักธุรกิจในฝั่งซ้ายสุดของผู้แนะนำ เท่านั้น

3. ในการสมัครนักธุรกิจ โซล ครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะเป็นนักธุรกิจของ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้รับผลประโยชน์ ต่อเมื่อ ข้าพเจ้าส่งหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายมือชื่อ และ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร พร้อมลายมือชื่อที่ตรงกับข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ภายใน 30 วันหลังจากวันที่กรอกข้อมูลการสมัครเท่านั้น หาก ข้าพเจ้าไม่ส่ง เอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ บริษัทโซล คอร์ปอร์เรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด พึงให้

4. ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครนักธุรกิจ โซล เพื่อขอรับผลประโยชน์ได้ที่ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 36/99, 36/100 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ info@sol.co.th สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-283-8899

5. โปรโมชั่นสมัครนักธุรกิจ โซล ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 นี้เท่านั้น

6. ข้าพเจ้ายอมรับและมอบหมายให้ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผย ใช้ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งให้ไว้ในคำขอนี้ หรือได้รับจากการทำธุรกรรมกับ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บุคคลอื่นในลักษณะที่ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวของนักธุรกิจ

Next